Street Photo Thailand HOME PHOTOGRAPHERS LEGENDS NEWS ARTICLES FEATURED PROJECTS SUBMISSION SPTEP ABOUT CONTACT
การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 3
Posted by Street Photo Thailand - Mar 15, 2014 10:11


วัตถุประสงค์
การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ เป็นโครงการที่บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ (Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิด และมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการของศิลปินได้อย่างกว้างไกล ให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนวความคิดและผลงานการถ่ายภาพและเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิดความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทย ก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน การประกวดนี้กำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ดำเนินการ
การประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ นี้ กำหนดให้ผู้ร่วมส่งภาพเข้าประกวด จะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในแต่ละชุดไม่น้อยกว่า 3 ภาพ และไม่เกิน 5 ภาพต่อ 1 ชุด โดยทุกภาพในชุดเดียวกัน จะต้องเป็นภาพที่มีแนวความคิดที่สัมพันธ์ต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามหัวข้อที่คณะกรรมการอำนวยการประกวดกำหนดขึ้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อการประกวด
“แสง : Light (as in brightness)”

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ วัย สัญชาติ หรือที่พำนัก

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 รางวัล
4. รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 10 รางวัล

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
1. การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ Digital เท่านั้น โดยการอัพโหลดไฟล์ส่งทางเว็บไซต์ของสมาคม
 
2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซด์ของสมาคม โดยผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ส่งเข้าประกวดในรายการนี้อีกต่อไป

3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายเป็นชุด โดยมีจำนวนภาพในชุดระหว่าง 3-5 ภาพ โดยแต่ละภาพในชุด จะต้องมีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องเป็นชุดเดียวกัน หากภาพชุดใดที่มี จำนวนน้อยหรือมากกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา

4. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้คนละไม่เกิน 3 ชุด โดยให้ระบุว่าภาพในชุดที่ส่งมานั้นแต่ละภาพเป็นภาพลำดับที่เท่าใด จากจำนวนกี่ภาพในชุดนั้นๆ หากส่งภาพเข้าประกวดเกินกว่า 1 ชุด ให้แยกภาพแต่ละชุดออกจากกันเป็น Folder อย่างชัดเจน

5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อชุดภาพและเขียนคำอธิบายแนวความคิดของภาพแต่ ละชุด โดยย่อเขียนคำอธิบายแนวความคิดไม่เกิน 2 บรรทัด

6. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด สามารถใช้ได้ทั้งกล้องที่ใช้ฟิล์ม หรือดิจิตอลในการถ่ายภาพ และสามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างเสรี โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ

7. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพที่มี ขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 1024 pixels และด้านที่ยาวที่สุดไม่ยาวกว่า 4,000 pixel ในรูปแบบ.jpg เท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัลหรือนำไปตีพิมพ์ในหนังสือ และจัดนิทรรศการ

8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง

9. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายโครงการช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้คอนเท็สต์ ครั้งที่ 3 และคณะกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้

10. คณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์สูจิบัตรจำหน่าย และเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้ผู้ถ่ายแต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์

11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ
การประกวดภาพถ่ายช้างไฟน์อาร์ตใน 2 ครั้งแรก ได้มีข้อกำหนดห้ามส่งภาพที่เคยได้รับรางวัลไม่ว่าจะเป็นจากเวทีใดๆมาก่อน แต่เนื่องจากคณะกรรมการจัดงานได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะตรวจสอบประวัติการส่งภาพเข้าประกวดในระดับนานาชาติได้ จึงเห็นสมควรให้ยกเลิกข้อห้ามข้อนี้นับแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป

คณะกรรมการตัดสิน
 • นายดาว วาสิกศิริ (ประธานคณะกรรมการ)
 • ผศ. ถาวร โกอุดมวิทย์
 • นายชำนิ ทิพย์มณี
 • นายมานิต ศรีวานิชภูมิ
 • นายกนก สุริยสัตย์
 • นายสุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์
 • นางลักขณา คุณาวิชยานนท์
 • นายธัชชะ รัตนศักดิ์
 • นายขจร พีรกิจ
 • Mr. Ralph Tooten
 • Mr. Martin Reeves
 • นายธวัชชัย สมคง
 • นายจุฬวิศว์ ศานติพงศ์
 • นายกำธร เภาวัฒนาสุข
 • นายกันต์ สุสังกรกาญจน์
 • นางอุมาวร วินด์เซอร์ไคลฟ์ (หุตะเจริญ)
 • นางวินรัตน์ สกาวรัตนานนท์
 • นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
 • นายปิยทัต เหมทัต
 • นางสาวอุรชา จักรคชาพล
 • นางสาวมณิภา ไชยวัณณ์
 • นายชฤต ภู่ศิริ
 • นายนิติกร กรัยวิเชียร (กรรมการและเลขานุการ)

ขั้นตอนการส่งภาพ
1. สมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซด์ของสมาคม www.rpst.or.th
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม2557
(ในกรณีที่ท่านเคยสมัครไว้แล้วให้ใช้ User name และ Password เดิม)

2. กำหนดการเปิดรับส่งภาพขึ้นเว็บไซด์
วันที่ 30 เมษายน 2557 : เปิดให้ทำการอัพโหลดภาพ
วันที่ 15 มิถุนายน 2557 เวลา 18.00 น. (เวลาประเทศไทย) : ปิดรับภาพ

วิธีการสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งภาพเข้าประกวด จะต้องลงทะเบียนสมัครที่ http://www.rpst.or.th เพื่อกำหนด Username และ Password ด้วยตัวของท่านเอง หลังจากนั้นท่านจะได้รับการยืนยันการสมัครของท่านผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ เมื่อท่านได้รับการยืนยันแล้วท่านจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป โดยทุกท่านใช้ Username และ Password ของท่านลงทะเบียนเข้าไปในเว็บ ซึ่งผู้เข้าประกวดสามารถเข้าไปเปลี่ยนภาพ หรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาจนกว่าถึงวันสิ้นสุดการส่งภาพ
 
หมายเหตุ เนื่องจากในปัจจุบันมีผู้ส่งภาพเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก ทำให้การบริหารจัดการการส่งและรับภาพเข้าประกวดที่มีหลายรูปแบบเกิดความยุ่งยากและสับสน สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้สร้างระบบในการส่งและรับภาพเข้าประกวดใหม่ เพื่อให้การส่งและรับภาพเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สมาคมฯ จึงมุ่งหวังให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกคนลงทะเบียนสมัครเป็นผู้เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายของสมาคมฯ (ใช้ได้กับทุกการประกวดที่สมาคมฯ เป็นผู้จัด) โดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่ลงทะเบียนสมัครนี้จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามเพิ่มเติม
© 2012 - 2022 Street Photo Thailand