Street Photo Thailand HOME PHOTOGRAPHERS LEGENDS NEWS ARTICLES FEATURED PROJECTS SUBMISSION SPTEP ABOUT CONTACT
การประกวดภาพถ่ายขาวดำ The Beauty of Monochrome
Posted by Street Photo Thailand - Jan 12, 2014 10:55


เนื่องในวาระครบรอบ 14 ปี ชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทยจึงได้จัดการประกวดภาพถ่ายขาวดำขึ้น โดยแบ่งประเภทการประกวดเป็น 3 ประเภทดังนี้

 1. Street/Documentary Photography
 2. Landscape/Architecture Photography
 3. Creative/Manipulated Photography

ประวัติชมรม
ชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 โดยอาจารย์ ศรศักดิ์ ศักดิ์บดินทร์ และผู้ที่รักในงานถ่ายภาพขาวดำอีกหลายท่าน ที่ยินดีเสียสละเวลาส่วนตัว และทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ร่วมมือกันสร้างแหล่งที่รวมข้อมูล ความรู้ และแนวคิดที่จะก่อเกิดในเชิงสร้างสรรค์อันเกี่ยวเนื่องกับงานภาพถ่ายขาวดำ โดยยึดหลักการดำเนินงาน "ทำเพื่อส่วนรวมโดยมิหวังผลกำไร ช่วยและร่วมกันทำงาน" ซึ่งเป็นหลักการที่ชมรมฯยึดถือปฎิบัติกันมาจนถึงปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมาย
นักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจในการถ่ายภาพ

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศและวัย

กติกาในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิติล(Digital) และกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
 2. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มี ขนาดด้านที่กว้างที่สุดไม่ต่ำกว่า 2100 pixels ที่ความละเอียดมากกว่า 220 dpi ในรูปแบบ .jpg ไฟล์ ต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ กรณีภาพที่ได้รับรางวัลสามารถส่ง Raw ไฟล์หรือ Tiff ไฟล์ในภายหลังได้
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุ ชื่อ-นามสกุลจริง (ไทยหรืออังกฤษ) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนดให้ หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์
 4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดด้วย
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะ ต้องเป็นภาพที่จับองค์ประกอบของภาพที่ปรากฏในขณะที่กดชัตเตอร์จริง ไม่สามารถเพิ่มเติมหรือลบองค์ประกอบของภาพ ภายหลังจากการกดชัตเตอร์แล้ว แต่สามารถตัดส่วนของภาพได้ (Crop) และสามารถตกแต่งภาพได้เพียงการปรับสี -แสง และน้ำหนักของภาพ และการลบรอยฝุ่น หรือรอยสกปรกเท่านั้น ทั้งนี้ หากมีปัญหาข้อสงสัย ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน ส่วนในประเภทที่ 3 Creative/Manipulated Photography สามารถตกแต่งได้อย่างเสรีไม่มีข้อจำกัด
 7. ผู้เข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ทุกหัวข้อ หัวข้อละไม่เกิน 5 ภาพ
 8. คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายในการประกวดภาพถ่ายขาวดำ The Beauty of Monochrome ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 9. ชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทย มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
 10. ไฟล์ภาพจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทยมีสิทธิในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของชมรม และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ทั้งนี้ทางชมรม จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
 11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
 12. การรับรางวัลให้มารับด้วยตนเองในงานแสดงภาพถ่ายประจำปีของชมรมภาพถ่ายชาวดำแห่งประเทศไทย โดยต้องนำบัตรประชาชนและสำเนามาแสดงเพื่อรับรางวัล และหักภาษี ณ ที่จ่าย
 13. ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและภาพถ่ายที่เข้ารอบจำนวน 36 ภาพจะได้ร่วมแสดงในงานแสดงภาพถ่ายประจำปีของชมรมภาพชาวดำแห่งประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 14. ภาพถ่ายที่ร่วมแสดงในงานแสดงภาพถ่ายประจำปีของชมรมภาพชาวดำแห่งประเทศไทยสามารถขายได้หากเจ้าของมีความประสงค์ รายละเอียดและเงื่อนไขในการขายภาพจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มงานแสดงภาพถ่าย ประจำปี

รางวัลที่เจ้าของผลงานภาพถ่ายที่ได้รับการตัดสินจะได้รับในแต่ล่ะประเภท
รางวัลชนะเลิศ
หัวข้อล่ะ 1 รางวัล เงินสดจำนวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณและนำภาพไปแสดงในงานแสดงภาพถ่ายประจำปี
 
รางวัลที่รองชนะเลิศอันดับ 1
หัวข้อล่ะ 1 รางวัล เงินสดจำนวน 10,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณและนำภาพไปแสดงในงานแสดงภาพถ่ายประจำปี
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
หัวข้อล่ะ 5 รางวัล จะได้รับของรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณและนำภาพไปแสดงในงานแสดงภาพถ่ายประจำปี
 
รางวัลชมเชย
หัวข้อล่ะ 5 รางวัล จะนำภาพไปแสดงในงานแสดงภาพถ่ายประจำปี

คณะกรรมการตัดสิน
 1. นายนิติกร กรัยวิเชียร / นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 2. นายกนก สุริยสัตย์ / อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 3. นายดาว วาสิกศิริ / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 4. นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ / กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 5. นายสมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ ที่ปรึกษาสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 6. นายกิตติพล ยิ่งกิจภิญโญ / ประธานชมรมภาพถ่ายชาวดำแห่งประเทศไทย
 7. นายสุรินทร์ บัญญัติปิยพจน์ / ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมภาพถ่ายขาวดำแห่งประเทศไทย และอุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 8. นายบุณฐไชย ไชยวิรุณเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 9. นางสาวอุรชา จักรคชาพล / กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

การส่งผลงาน
ส่งไฟล์ภาพทางเว็บไซต์ http://www.bwthai.org/contestapp/

สมัครและส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2556 – วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557

สิ้นสุดการส่งภาพวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. เวลากรุงเทพมหานคร (ปิดการอัพโหลด)

วิธีการส่งภาพทางเว็บไซด์
 1. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนเข้าร่วมทางเว็บไซต์ http://www.bwthai.org/contestapp/register/ ด้วยข้อมูลจริง
 2. หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับอีเมล์ยืนยันตัวตน
 3. ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย โดยการคลิ๊ก link ที่ได้รับในอีเมล์ จึงจะสามารถส่งไฟล์ภาพได้
 4. ในกรณีที่ผู้ร่วมกิจกรรมพบปัญหาการใช้งาน กรุณาติดต่อ admin@bwthai.org ด้วยอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณโกวิท (เอ) 082-347-2041, 02-811-6670 เวลา 9:00-17:00
© 2012 - 2022 Street Photo Thailand