Street Photo Thailand HOME PHOTOGRAPHERS LEGENDS NEWS ARTICLES FEATURED PROJECTS SUBMISSION SPTEP ABOUT CONTACT
Canon Photo Marathon 2013
Posted by Street Photo Thailand - Nov 24, 2013 19:03


เปิดรับสมัคร Canon Photo Marathon 2013 สำหรับผู้ที่มีกล้องดิจิตอล Canon รุ่นใดก็ได้ มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ และประสบการณ์ โดยผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น จำนวนจำกัด 2000 คน ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นใน วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 ณ แมนชั่น 7 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานครฯ
 
เงื่อนไขการเข้าร่วมการแข่งขัน
 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องยอมรับในกฎของการแข่งขันและคำตัดสินของคณะกรรมการ รวมถึงผู้จัดการแข่งขัน
2. ผู้เข้าแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง พร้อมหนังสือยินยอมให้เข้าร่วมการแข่งขันจากผู้ปกครองมายื่นในวันแข่งขัน
3. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการใช้รูปถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆก็ตามโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน
4. ผู้จัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันที่ละเมิดกฎการแข่งขัน
5. การตัดสินใจใดๆโดยผู้จัดการแข่งขัน และ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
6. การเข้าร่วมการแข่งขัน ถือเป็นการเห็นด้วยและยอมรับในสัญญาตลอดจนเงื่อนไขที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนด
7. การประกวดเปิดรับสมัครสำหรับผู้สมัครที่ใช้กล้องแคนนอน รุ่นใดก็ได้ โดยผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย ไม่จำกัด อายุ เพศ และประสบการณ์
8. ผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับ
9. ผู้จัดการแข่งขันไม่มีบริการเรื่องที่จอดรถและค่าใช้จ่ายในการจอดรถ ผู้เข้าแข่งขันต้องรับผิดชอบเรื่องสถานที่จอดรถและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหากนำรถยนต์ส่วนตัวมาใช้
10. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องศึกษา และ ปฏิบัติตามคู่มือ กฎกติกาการประกวดที่ผู้จัดการประกวดจัดให้ไว้ในอุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับในวันแข่งขัน
 
กฎและข้อบังคับของการประกวด
 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขันทางเว็บไซด์และมารายงานตัวในวันแข่งขันตั้งแต่เวลา 07.00 -08.30 น. 
2. ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้กล้องดิจิตอลแคนนอนเท่านั้น (รุ่นใดก็ได้) เพื่อใช้ในการถ่ายภาพระหว่างการแข่งขัน
3. รูปแบบที่ใช้ในการจัดเก็บ (หน่วยความจำ) จะต้องเป็น CF Card หรือ SD Card เท่านั้น ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อกรณีที่เครื่องไม่สามารถอ่านหรือดาวโหลดไฟล์ภาพได้
4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันสามารถใช้การเดินทางรูปแบบใดก็ได้ระหว่างการแข่งขัน
5. เกณฑ์การตัดสินมีดังต่อไปนี้
- ความคิดสร้างสรรค์ในการตีความหมายของหัวข้อที่ได้รับ
- การใช้สีและแสงเงา
- องค์ประกอบภาพ
- ความเกี่ยวพันกับหัวข้อการแข่งขัน
6. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้
- ส่งรูปภาพเข้าประกวดตรงตามเวลาที่กำหนด
- รูปที่เข้าประกวดจะต้องถ่ายโดยยึดตามหัวข้อที่กำหนดเป็นหลัก
- รูปที่ถ่ายจะต้องระวังและหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องเคารพกฎกติกาขอพื้นที่ที่จัดการแข่งขัน
7. การประกาศผลการตัดสินทั้งหมดจะประกาศอีกครั้งอย่างเป็นทางการภายใน 7 วันหลังจบการแข่งขันทางเว็บไซต์ http://www.canon.co.th/photomarathon2013
8. ภาพดิจิตอลที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้เข้าแข่งขัน ในวันแข่งขันที่กำหนดไว้ในแต่ละจังหวัด โดยภาพที่ถ่ายจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในช่วงระหว่างการแข่งขันเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันท่านใดที่ส่งภาพที่ถ่ายไว้ก่อนหน้าวันแข่งขันจะถูกตัดสิทธิ์การประกวดทันที
9. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่มีความสะเอียดสูงสุดของกล้องที่ใช้ในการแข่งขันและต้องเป็นไฟล์ JPEG เท่านั้น โดยภาพที่ส่งประกวดจะต้องไม่มีการตกแต่งภาพด้วยซอฟท์แวร์ใดๆทั้งสิ้น
10. ผู้เข้าแข่งขันต้องมารายงานตัว ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.30 น. ณ สถานที่จัดการแข่งขัน หากไม่มารายงานตัวตามวัน และ เวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์
11. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องรายงานตัวเพื่อรับหัวข้อในการถ่ายภาพตามเวลาที่กำหนด เวลาที่ใช้ในการแข่งขันแต่ละหัวข้อนั้นแตกต่างกันไป โดยที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องบริหาร จัดการเวลาด้วยตนเองในการถ่ายภาพ / ดาวน์โหลดภาพ
12. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องรายงานตัวเพื่อดาวน์โหลดภาพ ณ สถานที่จัดการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด หากเลยเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการดาวน์โหลดภาพทันที
13. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องส่งภาพด้วยตนเองเท่านั้น
14. ผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบในการเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพรวมถึงแบตเตอรี่สำรอง เลนส์ เมมโมรี่การ์ด ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพเหล่านี้มาเอง
15. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องรับผิดชอบดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ทางผู้จัดงานไม่รับฝากของและจะไม่รับผิดชอบใดๆหากเกิดการสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
 
การชำระเงิน
 
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 150 บาท ณ จุดลงทะเบียน โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเสื้อ 1 ตัว 
2. เงินรายได้จากค่าสมัครทั้งหมดจะนำไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศล (รายนามองค์กรจะประกาศให้ทราบภายหลัง)
3. รับชำระค่าสมัครเป็นเงินสดเท่านั้น และโปรดเตรียมมาให้พอดีกับค่าสมัคร
4. บริษัทฯผลิตเสื้อเท่าจำนวนของผู้เข้าสมัครที่ได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซด์ และ เสื้อ แต่ละขนาดมีจำนวนที่แตกต่างกันไป ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนขนาดเสื้อหน้างาน ไม่ว่ากรณีใดๆ
 
ขั้นตอนการแข่งขันถ่ายภาพ
 
1. รับหัวข้อการถ่ายภาพ
2. ออกไปถ่ายภาพตามหัวข้อที่ได้รับ
3. มาส่งภาพภายในเวลาที่กำหนด ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ควรเผื่อเวลาในการเดินทางและควรไปยังสถานที่โหลดภาพอย่างน้อย 30 นาทีก่อนการแข่งขันรอบต่อไปจะเริ่ม
4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับบัตรการดาวน์โหลดภาพ และเข้าคิว ณ จุดที่กำหนดเพื่อรอดาวน์โหลดภาพ
5. ขณะที่รอเรียกคิวเพื่อดาวน์โหลดภาพ ผู้เข้าแข่งขันควรเลือกภาพที่ดีที่สุดเพื่อส่งเข้าประกวด 
6. เลือดภาพที่จะส่งเข้าประกวดดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยมีเวลาในการดาวน์โหลดภาพ ไม่เกิน 2 นาที หากเกินเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ทัน
7. รอการประกาศหัวข้อการแข่งขันในรอบต่อไป

http://canonlife.com/Canon-Photo-Marathon-2013/3505
© 2012 - 2022 Street Photo Thailand